Terminy wykonywania pomiarów kontrolnych

Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych, które regulowane są odpowiednimi przepisami są:
- kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych
i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym
z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2
- badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 
POMIARY OKRESOWE
Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków, w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania.
 
Do pomiarów okresowych zaliczamy:
 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
- pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych,
- pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych, transformatorów, spawarek,
- pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.
 
POMIARY DODATKOWE
 
Pomiary dodatkowe są to tzw. pomiary po montażowe, które wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości działania poszczególnych elementów obwodów elektrycznych.
 
Do pomiarów dodatkowych zaliczamy:
- pomiary wyłączników elektrycznych,
- pomiary styczników i przekaźników elektrycznych,
- pomiary szynoprzewodów,
- inne pomiary związane z technologią produkcji.
 
Pomiary okresowe - wykonywane po raz pierwszy i pomiary dodatkowe stanowią podstawę do odbioru końcowego maszyn i urządzeń elektrycznych od wykonawcy przez inwestora. Na podstawie dokumentacji pomiarowej, która stwierdza zgodność parametrów elektrycznych z odpowiednimi aktami prawnymi i normami - można dopuścić urządzenia elektryczne do eksploatacji. Kolejno wykonywane pomiary okresowe sprawdzają prawidłowość działania urządzeń elektrycznych i przedłużają ich bezpieczną eksploatację o następne okresy pomiarowe.
 
AKTY PRAWNE
Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.
 
1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. - poz. 110 ).
Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
2. Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst `2000).
3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 )
Załącznik do zarządzenia.
4. PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414}
 
Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r.
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912)
 
Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:
 
Lp.
Rodzaj pomieszczenia
Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacji
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
1
O wyziewach żrących
Nie rzadziej niż co 1 rok
Nie rzadziej niż co 1 rok
2
Zagrożone wybuchem
Nie rzadziej niż co 1 rok
Nie rzadziej niż co 1 rok
3
Otwarta przestrzeń
Nie rzadziej niż co 5 rok
Nie rzadziej niż co 1 rok
4
Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%
i przejściowo wilgotne (75 do 100%)
Nie rzadziej niż co 5 rok
Nie rzadziej niż co 1 rok
5
Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)
Nie rzadziej niż co 5 rok
Nie rzadziej niż co 1 rok
6
Zagrożone pożarem
Nie rzadziej niż co 1 rok
Nie rzadziej niż co 5 rok
7
Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)
Nie rzadziej niż co 1 rok
Nie rzadziej niż co 5 rok
8
Zapylone
Nie rzadziej niż co 5 rok
Nie rzadziej niż co 5 rok
9
Pozostałe nie wymienione w p.1-8
Nie rzadziej niż co 5 rok
Nie rzadziej niż co 5 rok
Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np.: pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne.
ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.
  • pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych
Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 6 lat. (wg. PN-86/E-05003/01)

Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych, które regulowane są odpowiednimi przepisami są: - kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2 - badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej - pomiary ochrony przeciwporażeniowej POMIARY OKRESOWE Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków, w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania. Do pomiarów okresowych zaliczamy: - pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych, - pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, - pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych, transformatorów, spawarek, - pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, - pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych, - pomiary natężenia i równomierności oświetlenia. POMIARY DODATKOWE Pomiary dodatkowe są to tzw. pomiary po montażowe, które wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości działania poszczególnych elementów obwodów elektrycznych. Do pomiarów dodatkowych zaliczamy: - pomiary wyłączników elektrycznych, - pomiary styczników i przekaźników elektrycznych, - pomiary szynoprzewodów, - inne pomiary związane z technologią produkcji. Pomiary okresowe - wykonywane po raz pierwszy i pomiary dodatkowe stanowią podstawę do odbioru końcowego maszyn i urządzeń elektrycznych od wykonawcy przez inwestora. Na podstawie dokumentacji pomiarowej, która stwierdza zgodność parametrów elektrycznych z odpowiednimi aktami prawnymi i normami - można dopuścić urządzenia elektryczne do eksploatacji. Kolejno wykonywane pomiary okresowe sprawdzają prawidłowość działania urządzeń elektrycznych i przedłużają ich bezpieczną eksploatację o następne okresy pomiarowe. AKTY PRAWNE Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych. 1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. - poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214. 2. Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst `2000). 3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 ) Załącznik do zarządzenia. 4. PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414} Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912) Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych: Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 1 O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok 6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok 7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok 8 Zapylone Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok 9 Pozostałe nie wymienione w p.1-8 Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np.: pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne. ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób, ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne. pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 6 lat. (wg. PN-86/E-05003/01)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/energosky/domains/energosky.pl/public_html/old/application/modules/cms/controllers/ViewController.php on line 51

Notice: Undefined variable: calss in /home/energosky/domains/energosky.pl/public_html/old/libs/Site/View/Helper/Banner.php on line 73